The Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine announces a postgraduate competition for the 2019/2020 academic year specialty 032 - History and archeology

Інститут історії України

Національної академії наук України

оголошує конкурс

до аспірантури на 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 032 – Історія та археологія


Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за вищезазначеною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України № 111-л від 26 травня 2017 р.).

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

Правила прийому до аспірантури Інституту історії України НАН України затверджені на засіданні Вченої ради (протокол № 5 від 25 червня 2019 р.) і діють впродовж відповідного навчального року.

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий).

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Ступінь

Доктор філософії

Форма навчання

денна

Нормативний термін підготовки

4 роки

Обсяг освітньої складової

60 кредитів ЄКТС

Ліцензійний обсяг

10 осіб (2 – за рахунок держбюджету)

Вимоги до рівня освіти осіб, які

можуть розпочати навчання

ступінь магістра (ОКР спеціаліста)

Прийом документів до аспірантури проводиться з 1 серпня по 10 вересня 2019 р.


Абітурієнти подають такі документи:

  • Заяву на ім’я директора інституту;
  • Особовий листок з обліку кадрів;
  • Список опублікованих наукових праць. Абітурієнти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові реферати (тема реферату погоджується із завідувачем профільного відділу);
  • Копії дипломів бакалавра, магістра (спеціаліста), копії додатків до них.
  • Копію або витяг з трудової книжки;
  • Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о;
  • Фотокартки 3 х 4 (3 шт.);
  • Копію паспорта та ідентифікаційного коду;
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • Конверти з марками і домашньою адресою (2 шт.).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського,4, кімн.508.

Вступні випробування проводитимуться з 16 вересня по 2 жовтня п.р.

Зарахування на навчання відбувається за результатами вступних випробувань: оцінювання наукового реферату, іспити із спеціальності та іноземної мови.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування вступників на навчання до аспірантури – з 1 листопада.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів на контрактних засадах. Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту – 28 500 тис. грн. на рік.

Телефон для довідок: 279-06-80