Program of entrance examination for postgraduate study of Institute of History of Ukraine of NAS of Ukraine in specialty 032 - History and archeology for 2019

ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури Інституту історії України НАН України

з спеціальності 032 – Історія та археологія

на 2019 рік


ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ

 • Становлення та піднесення Києво-Руської держави: політична та соціальна структури, ідеологія, економічні моделі.
 • Духовно-культурний світ давньоруського суспільства.
 • Південна Русь під зверхністю монголів. Піднесення Галицько-Волинської держави.
 • Північне Причорномор’я як зона міжцивілізаційних контактів у добу середньовіччя. Кримський ханат та його роль в історії ранньомодерної України.
 • Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської у XIV-XVI ст. Історичне значення Берестейської унії 1569 р.
 • Запорозька Січ як центр соціально-політичної консолідації українського козацтва. Її місце у системі політичних відносин в Україні у другій половині XVII – XVIIІ cт.
 • Українська національна революція середини XVII ст. та становлення Української держави раннього нового часу: типологія, етапи та історичні наслідки.
 • Суспільно-політичний розвиток України в останній чверті XVII ст. Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії у XVIIІ cт.
 • Церковні відносини в Україні в контексті Реформації і контрреформації в Європі.
 • Україна в соціополітичних просторах Російської та Габсбурзької імперій. Піднесення і політизація національного руху.
 • Модернізаційні процеси в економіці та соціальній сфері українських регіонів у ХІХ ст.
 • Україна у Першій світовій війні: національний вимір матеріальних і людських втрат.
 • Українська революція початку ХХ ст. Боротьба за національну державність в умовах громадянського протистояння та іноземної інтервенції.
 • Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 рр. Історичне значення. Історіографія проблеми.
 • Утвердження в Україні комуністичного режиму в 20-30-х рр. ХХ ст. Нова економічна політика та політика коренізації: зміст, хронологічні рамки, українська специфіка.
 • Сталінська «революція зверху»: нові наукові підходи.
 • Індустріалізація та колективізація сільського господарства в Україні у 1920-1930-х рр. Трагедія голодомору 1932—1933 рр.
 • Західноукраїнські землі у міжвоєнний період: форми державотворення, економічні моделі та соціально-політичні рухи.
 • Україна у Другій світовій війні: актуальна тематика та дискусійні проблеми.
 • Створення ОУН та розбудова її структури напередодні та в роки Другої світової війни; Українська повстанська армія: новітні погляди.
 • Голод 1946-1947 рр. в Україні: причини та наслідки.
 • Трансформації політичної системи радянського суспільства у роки «відлиги» та «застою»: український вимір.
 • Становлення та розвиток опозиційного руху в Україні в 1950-1980-х рр.: напрями діяльності, програмні документи, характер боротьби.
 • Україна на міжнародній арені (1945-1991 рр.): акції, проекти, концепції.
 • Утвердження Української держави і боротьба за відстоювання її незалежності (1991-2017 рр.)
 • Особливості виникнення, форми та еволюція держави на Стародавньому Сході.
 • Поняття «історія античності» та «антична цивілізація». Спільні риси та особливості у розвитку цивілізацій Давнього Сходу та античної греко-римської цивілізації.
 • Візантійська цивілізація: становлення, еволюція, занепад.
 • Християнізація Європи. Середньовічні єресі. Інквізиція. Католицькі ордени. Конфронтація між Західною та Східною Церквами.
 • Відродження як історико-культурний феномен.
 • Епоха абсолютизму в Європі та її історичне значення.
 • Перетворення Росії в абсолютну монархію. Основні особливості Російської імперії.
 • Франція та Європа в період революції кінця ХУІІІ ст. та наполеонівський війн.
 • Політична система та міжнародне становище Речі Посполитої у другій половині ХУІ – ХУІІІ ст.
 • Османська імперія як етно-політичний і суспільно-господарський феномен: зародження, етапи еволюції, причини краху.
 • Східне питання та загострення суперечностей між європейськими державами у ХІХ ст.
 • Формування американської нації та державності у ХУІІІ-ХІХ ст.
 • Європа напередодні та в період Першої світової війни.
 • Жовтневий більшовицький переворот в Росії 1917 р., революційний, національно-визвольний рух в Європі: нові підходи до проблеми.
 • Спільне та специфічне у державно-політичному та соціально-економічному розвитку країн Центральної та Східної Європи у міжвоєнний період.
 • Тоталітарні режими в країнах Європи в 20-х-40-х рр. ХХ ст.
 • Причини та основні етапи Другої світової війни.
 • Вестфальська, Версальська та Потсдамська системи післявоєнного мирного врегулювання: порівняльний аналіз.
 • Спроби реформування тоталітарно-комуністичних систем в Європі в 50-80-х роках.
 • Виникнення держави Ізраїль. Палестинське питання. Конфлікти на Близькому Сході.
 • Об’єднання Німеччини, розпад СРСР та їх вплив на розвиток європейських процесів.
 • Політичні наслідки «арабської весни» для країн регіону.
 • Японське економічне диво: культурно-цивілізаційні та зовнішньополітичні складові.
 • Націоналізм, міжетнічні і міжнаціональні конфлікти в європейських країнах на сучасному етапі.
 • Інституційне оформлення та функціонування міжнародних та безпекових блокових організацій.
 • Терміни «історіописання», «історична наука» та «історична думка»: співвідношення та смисли.
 • Поняття «напрям», «школа», «течія»: субординація, співвідношення, кореляція.
 • Народження, функціонування, «переформатування» та згасання наукових шкіл.
 • Проблемна історіографія та її значення для розвитку історичної науки.
 • Козацькі літописи Самовидця, Григорія Граб’янки та Самійла Величка.
 • Михайло Максимович й осередки українського романтизму 1830–1840-х рр.
 • Дмитро Яворницький і значення його творчої спадщини.
 • Микола Костомаров як історик України.
 • Михайло Грушевський та його «Історія України-Руси».
 • Українська історична наука 1920–1930-х років.
 • Наукова спадщина І. П. Крип’якевича.
 • Еміграційне / діаспорне історіописання у міжвоєнну і повоєнну добу.
 • Створення українсько-американських та українсько-канадських інституцій на зламі 1960–1970-х рр.
 • Впливи соціо- та етнокультурного середовища й інтелектуальної атмосфери західного світу на горизонт концептуалізації представників еміграційної / діаспорної історіографії.
 • «Колективний стиль» як домінуюча форма республіканського історіописання. Багатотомники 1950–1980-х рр.
 • Джерелознавство в системі історичної науки. Історичні джерела: класифікація, методика пошуку, опрацювання і використання.
 • Архівознавство в Україні: об’єкт та предмет дослідження.
 • Нумізматика та боністика: джерела, інформативний потенціал.
 • Історична географія та картографія в Україні.
 • Розвиток геральдичних студій в Україні.
 • Сфрагістика в системі спеціальних історичних дисциплін.
 • Мемуаристика: джерела, інформативний потенціал.
 • Документознавство та дипломатика: особливості предметного дослідження.
 • Емблематика в системі атрибутики держави: дослідження в Україні.
 • Історична хронологія як наукова дисципліна, значення праць з хронології та їх використання в історичних дослідженнях.