The international scientific conference Unia Lubelska 1569 - Union in Central Europe

Międzynarodową konferencję naukową

Unia Lubelska 1569 r. – Unie w Europie środkowej

Archiwum Główne Akt Dawnych

Warszawa, ul. Długa 7

14–15 listopada 2019 r.


Program konferencji