Admission rules for postgraduate and doctoral studies at the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ

ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


1. Загальні положення

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

1.2. Правила прийому до аспірантури Інституту історії України Національної академії наук України (далі – ІІУ НАНУ) діють впродовж календарного року.

1.3. Підставою для прийому на навчання до аспірантури Інституту історії України Національної академії наук України (далі – ІІУ НАНУ) є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ Міністерства освіти і науки України № 111-л від 26 травня 2017 р.).

1.4. До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в установлений термін подали до аспірантури та докторантури ІІУ НАНУ всі обов’язкові документи.

1.5. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури/докторантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом/докторантом особисто в триденний термін після зарахування до аспірантури.


2. Процедура подання та перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

1.4. Вступ до аспірантури ІІУ НАНУ здійснюється на конкурсній основі за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Ліцензійний обсяг 10 осіб, серед них 2 – за рахунок держбюджету.

1.5. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі ІІУ НАНУ здійснюється за очною (денною) формою навчання.

1.6. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

1.7. До аспірантури приймаються особи, які здобули вищу освіту освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

1.8. Підготовка в аспірантурі ІІУ НАНУ здійснюється за рахунок:

– коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги встановлюється у договорі (контракті), що укладається між ІІУ НАНУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначаються вченою радою ІІУ НАНУ з урахуванням ліцензійного обсягу.


2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) форми навчання проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії до аспірантури

Початок прийому заяв і документів

1 серпня поточного року

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня поточного року

Строки проведення вступних іспитів

12 вересня – 15 жовтня поточного року

Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 20 жовтня поточного року

Терміни зарахування вступників до аспірантури

1 листопада поточного року


3. Порядок прийому заяв і документів

3.1. Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

3.2. Вступники до аспірантури подають особисто такі документи:

– заяву на ім’я директора ІІУ НАНУ (заповнюється на місці);

– документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія): паспорт громадянина України (копії першої, другої та сторінки з реєстрацією) або ID-картка;

– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

– документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього (оригінал, копія): копія диплома бакалавра, магістра, копії додатків до зазначених дипломів;

– військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (оригінал, копія): військовий білет/приписне свідоцтво;

– медичну довідку за формою 086-0 (оригінал).

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– 3 фотокартки 3x4;

– науковий реферат із спеціальності 032 «Історія та археологія», обсяг 1 авт. арк. – допуск до вступних іспитів;

– рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) (за наявності);

– посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

– направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватися підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності) – цільова аспірантура;

– список опублікованих наукових праць (за наявності);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності). При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови.

3.3. Особа, яка подає до вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами за умови наявності рішення Міністерства освіти і науки України про визнання в Україні іноземного документа про освіту, винесеного на підставі здійсненої перевірки автентичності документів про освіту та встановлення еквівалентності кваліфікації отриманої освіти.

3.4.Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

3.5. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування зі спеціальності.

Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткового вступного випробування відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. Програма додаткового вступного випробування затверджується рішенням вченої ради ІІУ НАНУ.

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

4.1. Вступники до аспірантури ІІУ НАНУ складають вступні іспити:

зі спеціальності. Програма вступного іспиту зі спеціальності (Додаток 1) затверджується вченою радою ІІУ НАНУ і оприлюднюється сайті ІІУ НАНУ.

з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: випробування зі спеціальності, іноземна мова.

4.2. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш ніж 61 бал, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

4.3. Результати вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті ІІУ НАНУ у розділі "Аспірантура і докторантура" не пізніше наступного дня після останнього випробування.

4.4. Повторне складання будь-якого із вступних іспитів не передбачено.

4.5. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

4.6. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за наступною формулою:

КБ = ВІС х 0,5+ ВАМ х 0,25 + ДБ х 0,15 + СБД х 0,1; де:

ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВАМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення;

СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100- бальною шкалою).

4.7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме предметна комісія ІІУ НАНУ з прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 2.

4.8. Зарахування на загальних підставах відбуватиметься за сумою балів, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

4.9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

4.10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

4.11. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.


5. Право на першочергове зарахування

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

– які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;

– які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;

– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

– мають направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);

– мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.

6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого та оприлюднюються на веб-сайті ІІУ НАНУ у розділі "Аспірантура і докторантура".

7. Процедура подання та перелік документів, необхідних

для вступу до докторантури

7.1. Докторантура Інституту історії України Національної академії наук України (далі – ІІУ НАНУ) здійснює набір за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

7.2. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

7.3. Правила прийому до докторантури ІІУ НАНУ діють впродовж календарного року.

7.4. Підготовка в докторантурі ІІУ НАНУ здійснюється:

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

7.5. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

7.6. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

7.7. До докторантури приймаються особи, які отримали ступінь доктора філософії (кандидата наук) не пізніше як за три роки до моменту подання заяви до вступу в докторантуру, мають наукові здобутки та опубліковані праці, зокрема не менше 10 публікацій, за спеціальністю 032 "Історія та археологія" (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації/монографії.

7.8. Для вступу до докторантури вступник подає розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки до захисту результатів проведених досліджень. Упродовж місяця з дня надходження документів від усіх вступників до докторантури ІІУ НАНУ організує їх розгляд провідними підрозділами ІІУ НАНУ, в яких відбувається заслуховування наукових доповідей і шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури, та подає висновки на розгляд Вченої ради ІІУ НАНУ.

Вчена рада ІІУ НАНУ в місячний строк розглядає висновки провідних підрозділів ІІУ НАНУ щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників ІІУ НАНУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради ІІУ НАНУ затверджується і оформлюється наказом директора ІІУ НАНУ.

7.9. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками за умови наявності рішення Міністерства освіти і науки України про визнання в Україні іноземного документа про освіту, винесеного на підставі здійсненої перевірки автентичності документів про освіту та встановлення еквівалентності кваліфікації отриманої освіти.

7.10. Прийом документів до докторантури ІІУ НАНУ проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії до докторантури

Початок прийому заяв та документів

1 лютого поточного року

Закінчення прийому заяв та документів

28 лютого поточного року

Оприлюднення списку вступників до докторантури на веб-сайті ІІУ НАНУ

1 березня поточного року

Розгляд дослідницьких пропозицій провідними підрозділами ІІУ НАНУ

до 20 березня поточного року

Розгляд висновків провідних підрозділів ІІУ НАНУ щодо кожного вступника і ухвалення рішення про його зарахування до докторантури Вченою радою ІІУ НАНУ

до 1 квітня поточного року

Оприлюднення рейтингового списку вступників з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури

не пізніше 23 серпня поточного року

Терміни зарахування вступників

1 вересня поточного року

7.11. Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів подається вступником особисто у встановлений термін і включає:

– заява (заповнюється на місці);

– документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія): паспорт громадянина України (копії першої, другої та сторінки з реєстрацією) або ID-картка;

– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

– документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (оригінал, копія);

– військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);

– диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) – оригінал, копія;

– атестат про присвоєння вченого звання доцента/професора/старшого наукового співробітника (за наявності) – оригінал, копія;

– медичну довідку за формою 086/0 (оригінал).

– 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

– засвідчену копію трудової книжки з місця роботи;

– список опублікованих наукових праць (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);

– розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

7.12. Список вступників до докторантури оприлюднюється на веб-сайті ІІУ НАНУ у розділі "Аспірантура і докторантура".

7.13. Відділ докторантури та аспірантури формує проект рейтингового списку вступників до докторантури та подає його на розгляд Вченої ради ІІУ НАНУ. Проект рейтингового списку вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого за встановленими критеріями:

№ з/п

Критерії оцінювання наукового доробку

Кількість публікацій

Кількість

балів*

1.

Кількість опублікованих наукових статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав

10

11

12

≥13

1

2

3

4

2.

Кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

2

3

≥4

2

3

4

3.

Наявність опублікованої без співавторів монографії (монографій) за темою дисертації

3

* за умови рівної кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку займає той претендент до вступу в докторантуру, у якого більша кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

7.14. На термін перебування у докторантурі між докторантом та ІІУ НАНУ укладається договір (контракт).* за умови рівної кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку займає той претендент до вступу в докторантуру, у якого більша кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

7.15. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистила в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації, або опублікованої монографії у спеціалізованій вченій раді, або була відрахована з докторантури достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

7.16. Наказ про зарахування до докторантури видається директором ІІУ НАНУ на підставі рішення Вченої ради. Наказ оприлюднюється на веб-сайті ІІУ НАНУ.


Додаток 1

ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури Інституту історії України НАН України з спеціальності 032 – Історія та археологія

  • Становлення та піднесення Києво-Руської держави: політична та соціальна структури, ідеологія, економічні моделі.
  • Духовно-культурний світ давньоруського суспільства.
  • Становлення та піднесення Києво-Руської держави: політична та соціальна структури, ідеологія, економічні моделі.
  • Духовно-культурний світ давньоруського суспільства.
  • Становлення та піднесення Києво-Руської держави: політична та соціальна структури, ідеологія,економічні моделі.
  • Духовно-культурний світ давньоруського суспільства.

- Південна Русь під зверхністю монголів. Піднесення Галицько-Волинської держави.

- Північне Причорномор’я як зона міжцивілізаційних контактів у добу середньовіччя. Кримський ханат та його роль в історії ранньомодерної України.

- Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської у XIV-XVI ст. Історичне значення Берестейської унії 1569 р.

- Запорозька Січ як центр соціально-політичної консолідації українського козацтва. Її місце у системі політичних відносин в Україні у другій половині XVII – XVIIІ cт.

- Українська національна революція середини XVII ст. та становлення Української держави раннього нового часу: типологія, етапи та історичні наслідки.

- Суспільно-політичний розвиток України в останній чверті XVII ст. Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії у XVIIІ cт.

- Церковні відносини в Україні в контексті Реформації і контрреформації в Європі.

- Україна в соціополітичних просторах Російської та Габсбурзької імперій. Піднесення і політизація національного руху.

- Модернізаційні процеси в економіці та соціальній сфері українських регіонів у ХІХ ст.

- Україна у Першій світовій війні: національний вимір матеріальних і людських втрат.

- Українська революція початку ХХ ст. Боротьба за національну державність в умовах громадянського протистояння та іноземної інтервенції.

- Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 рр. Історичне значення. Історіографія проблеми.

- Утвердження в Україні комуністичного режиму в 20-30-х рр. ХХ ст. Нова економічна політика та політика коренізації: зміст, хронологічні рамки, українська специфіка.

- Сталінська «революція зверху»: нові наукові підходи.

- Індустріалізація та колективізація сільського господарства в Україні у 1920-1930-х рр. Трагедія голодомору 1932—1933 рр.

- Західноукраїнські землі у міжвоєнний період: форми державотворення, економічні моделі та соціально-політичні рухи.

- Україна у Другій світовій війні: актуальна тематика та дискусійні проблеми.

- Створення ОУН та розбудова її структури напередодні та в роки Другої світової війни; Українська повстанська армія: новітні погляди.

- Голод 1946-1947 рр. в Україні: причини та наслідки.

- Трансформації політичної системи радянського суспільства у роки «відлиги» та «застою»: український вимір.

- Становлення та розвиток опозиційного руху в Україні в 1950-1980-х рр.: напрями діяльності, програмні документи, характер боротьби.

- Україна на міжнародній арені (1945-1991 рр.): акції, проекти, концепції.

- Утвердження Української держави і боротьба за відстоювання її незалежності (1991-2017 рр.)

- Особливості виникнення, форми та еволюція держави на Стародавньому Сході.

- Поняття «історія античності» та «антична цивілізація». Спільні риси та особливості у розвитку цивілізацій Давнього Сходу та античної греко-римської цивілізації.

- Візантійська цивілізація: становлення, еволюція, занепад.

- Християнізація Європи. Середньовічні єресі. Інквізиція. Католицькі ордени. Конфронтація між Західною та Східною Церквами.

- Відродження як історико-культурний феномен.

- Епоха абсолютизму в Європі та її історичне значення.

- Перетворення Росії в абсолютну монархію. Основні особливості Російської імперії.

- Франція та Європа в період революції кінця ХУІІІ ст. та наполеонівський війн.

- Політична система та міжнародне становище Речі Посполитої у другій половині ХУІ – ХУІІІ ст.

- Османська імперія як етно-політичний і суспільно-господарський феномен: зародження, етапи еволюції, причини краху.

- Східне питання та загострення суперечностей між європейськими державами у ХІХ ст.

- Формування американської нації та державності у ХУІІІ-ХІХ ст.

- Європа напередодні та в період Першої світової війни.

- Жовтневий більшовицький переворот в Росії 1917 р., революційний, національно-визвольний рух в Європі: нові підходи до проблеми.

- Спільне та специфічне у державно-політичному та соціально-економічному розвитку країн Центральної та Східної Європи у міжвоєнний період.

- Тоталітарні режими в країнах Європи в 20-х-40-х рр. ХХ ст.

- Причини та основні етапи Другої світової війни.

- Вестфальська, Версальська та Потсдамська системи післявоєнного мирного врегулювання: порівняльний аналіз.

- Спроби реформування тоталітарно-комуністичних систем в Європі в 50-80-х роках.

- Виникнення держави Ізраїль. Палестинське питання. Конфлікти на Близькому Сході.

- Об’єднання Німеччини, розпад СРСР та їх вплив на розвиток європейських процесів.

- Політичні наслідки «арабської весни» для країн регіону.

- Японське економічне диво: культурно-цивілізаційні та зовнішньополітичні складові.

- Націоналізм, міжетнічні і міжнаціональні конфлікти в європейських країнах на сучасному етапі.

- Інституційне оформлення та функціонування міжнародних та безпекових блокових організацій.

- Терміни «історіописання», «історична наука» та «історична думка»: співвідношення та смисли.

- Поняття «напрям», «школа», «течія»: субординація, співвідношення, кореляція.

- Народження, функціонування, «переформатування» та згасання наукових шкіл.

- Проблемна історіографія та її значення для розвитку історичної науки.

- Козацькі літописи Самовидця, Григорія Граб’янки та Самійла Величка.

- Михайло Максимович й осередки українського романтизму 1830–1840-х рр.

- Дмитро Яворницький і значення його творчої спадщини.

- Микола Костомаров як історик України.

- Михайло Грушевський та його «Історія України-Руси».

- Українська історична наука 1920–1930-х років.

- Наукова спадщина І. П. Крип’якевича.

- Еміграційне / діаспорне історіописання у міжвоєнну і повоєнну добу.

- Створення українсько-американських та українсько-канадських інституцій на зламі 1960–1970-х рр.

- Впливи соціо- та етнокультурного середовища й інтелектуальної атмосфери західного світу на горизонт концептуалізації представників еміграційної / діаспорної історіографії.

- «Колективний стиль» як домінуюча форма республіканського історіописання. Багатотомники 1950–1980-х рр.

- Джерелознавство в системі історичної науки. Історичні джерела: класифікація, методика пошуку, опрацювання і використання.

- Архівознавство в Україні: об’єкт та предмет дослідження.

- Нумізматика та боністика: джерела, інформативний потенціал.

- Історична географія та картографія в Україні.

- Розвиток геральдичних студій в Україні.

- Сфрагістика в системі спеціальних історичних дисциплін.

- Мемуаристика: джерела, інформативний потенціал.

- Документознавство та дипломатика: особливості предметного дослідження.

- Емблематика в системі атрибутики держави: дослідження в Україні.

- Історична хронологія як наукова дисципліна, значення праць з хронології та їх використання в історичних дослідженнях.


Додаток 2

Порядок нарахування додаткових балів

за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття

наукового ступеня доктора філософії

Наукові досягнення

Кількість балів

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України (за спеціальністю 032 – «Історія та археологія»)

10 (кожна стаття)

Публікація у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science (за спеціальністю 032 – «Історія та археологія»)

25 (кожна стаття)

Одноосібна монографія, яка рекомендована до друку вченою радою відповідного інституту чи ІІУ НАНУ

25

Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою ІІУ НАНУ

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції

5 (кожні тези)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови публікації тез доповіді за спеціальністю 032 – «Історія та археологія»)

10 (кожні тези)

Патент/авторське свідоцтво про винахід за спеціальністю 032 – «Історія та археологія»*

25

Рекомендація закладу вищої освіти (наукової установи) для вступу до аспірантури **

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю

5

* за період не більше трьох років до моменту вступу.

** за період не більше одного року до моменту вступу.


Правила прийому до аспірантури і докторантури Інституту історії України Національної академії наук України