On announcing competitions for scholarships of the President of Ukraine for young scientists and scholarships of the National Academy of Sciences of Ukraine for young scientists

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.08.1994 № 582 «Про стипендії Президента України для молодих вчених» (зі змінами), Президії НАН України від 30.05.2018 № 182 «Про Положення про стипендії Президента України для молодих вчених та Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених» і Положенням про стипендії Національної академії наук України для молодих вчених, затвердженим постановою Президії НАН України від 02.03.2016 №66 (зі змінами), Президія НАН України оголошує з 1 вересня 2020 р. конкурси на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і стипендій НАН України для молодих вчених.

Матеріали надсилаються поштою або подаються особисто кандидатом до відповідного відділення НАН України (для наукових установ при Президії НАН України – до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України) до 20 вересня 2020 р.

Стипендії Президента України для молодих вчених (далі - стипендії Президента України) та стипендії Національної академії наук України для молодих вчених (далі - стипендії НАН України) присуджуються на конкурсних засадах строком до двох років.

Остаточне рішення про присудження стипендій Президента України приймає президія Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Стипендії НАН України призначаються за рішенням Президії НАН України.

Стипендії Президента України та НАН України присуджуються двічі на рік за результатами відповідних конкурсів.

Участь у конкурсі на здобуття стипендій Президента України можуть взяти аспіранти і наукові працівники науково-дослідних інститутів (далі - претенденти) та інших наукових установ, організацій, підприємств НАН України (далі - організація). Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати 35 років для тих, хто має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для тих, хто має науковий ступінь доктора наук або навчається у докторантурі, на час їх висунення для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

Претенденти на здобуття стипендій Президента України обов’язково повинні мати наукові результати (не менше трьох з перерахованих форм: монографія, наукова стаття, зокрема опублікована у виданні, що входить до наукометричних баз Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукова доповідь, охоронний документ на інтелектуальну власність, нормативно-правовий документ або науково-методичний документ, звіт), а також можливість проводити наукові дослідження.

Участь у конкурсі на здобуття стипендій НАН України можуть взяти молоді вчені наукових установ, організацій та підприємств НАН України (далі — організація), віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або молоді вчені, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі і яким не виповнилося 40 років на момент присудження стипендії.

Претенденти на здобуття стипендій НАН України, які не захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), повинні мати опубліковані наукові праці.

Висунення претендентів на здобуття стипендій Президента України і НАН України здійснюється вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою (далі - рада) організації за місцем основної роботи (навчання) зазначених претендентів. Рішення про висунення претендентів приймаються радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності не менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.

Матеріали для кожного претендента на здобуття стипендій Президента України і НАН України включають:

- витяг з протоколу засідання ради про висунення претендента на здобуття стипендій Президента України або НАН України за результатом відкритого або таємного голосування членів ради (1 стор.), завірений керівником організації;

- письмові рекомендації не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента (за винятком претендентів - докторів наук та докторантів, які висунуті на здобуття стипендій НАН України);

- відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце і рік народження, місце роботи, навчання (для аспірантів і докторантів - рік навчання в аспірантурі або докторантурі), посада, науковий ступінь, вчене звання (час присудження), службова і домашня адреса, телефони, факс, електронна пошта, згода на обробку персональних даних;

- перелік наукових результатів претендента на здобуття стипендії Президента України, поданих за формами, перерахованими у цьому інформаційному повідомленні;

- список наукових публікацій претендента на здобуття стипендії НАН України за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації, а також копії найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової діяльності (для монографій - анотація, обсягом до 2 стор. друкованого тексту).

Зазначені матеріали (у двох примірниках) двічі на рік (до 20 березня і 20 вересня) надсилаються поштою або подаються особисто претендентом до відповідного відділення НАН України (для наукових установ при Президії НАН України - до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України). Матеріали, що оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.

Необхідно звернути увагу, що відповідно до абз. 2 п. 9 Положення про стипендії Президента України для молодих вчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.1994 № 582 (зі змінами), у разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та 40 років стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, виплата стипендії Президента України припиняється.A link to the source: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6774​