Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Rules of admission to postgraduate and doctoral studies at the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2022

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
у 2022 р.

1. Загальні положення

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 р. № 1098, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.№ 1556-УІІ, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 283).

1.2. Організація прийому до аспірантури та докторантури Інституту історії України Національної академії наук України, окрім цих Правил, здійснюється також відповідно до рішень і рекомендацій Президії НАН України та Сектору підготовки наукових кадрів Відділу наукових і керівних кадрів НАН України.

1.3. Інститут історії України Національної академії наук України (далі – ІІУ НАНУ) оголошує прийом на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

1.4. Правила прийому до аспірантури ІІУ НАНУ діють впродовж календарного року.

1.5. Провадження освітньої діяльності в ІІУ НАНУ здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про ліцензування освітньої діяльності від 26 травня 2017 р. № 111 -л.

1.6. Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється на конкурсній основі за спеціальністю 032 Історія та археологія. Ліцензійний обсяг 10 осіб, серед них 2 – за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення).

1.7. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). На навчання для здобуття ступеня доктора наук до Інституту приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук).

1.8. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

1.9. Підготовка в аспірантурі здійснюється за денною або заочною (для контрактної аспірантури) формами навчання. Підготовка в докторантурі здійснюється за денною формою навчання.

1.10. Організацію прийому вступників до аспірантури ІІУ НАНУ здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ІІУ НАНУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Інституту історії України Національної академії наук України, затвердженим Ученою радою ІІУ НАНУ від протокол №

1.11. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури та докторантури ІІУ НАНУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданні. Рішення Приймальної комісії, прийняті в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ІІУ НАНУ.

1.12. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії громадян України здійснюється:

– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги встановлюється у договорі, що укладається між ІІУ НАНУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначаються Ученою радою ІІУ НАНУ з урахуванням ліцензійного обсягу.

1.13. Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між науковими установами Національної академії наук України.

1.14. Особливості прийому на навчання до докторантури визначені в розділі 5 цих Правил прийому.

1.15. Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Конкурсний відбір здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань зі спеціальності, іноземної мови та додаткових балів за наукові досягнення.

1.16. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистила або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

1.17. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.18. Програми вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії розробляються відділами ІІУ НАНУ та затверджуються Ученою радою ІІУ НАНУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті ІІУ НАНУ.

1.19. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ІІУ НАНУ, розглядає апеляційна комісія ІІУ НАНУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора ІІУ НАНУ.

1.20. Правила прийому до аспірантури та докторантури ІІУ НАНУ діють з 01 липня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Більше інформації, передусім щодо строків прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, порядку прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань та конкурсного відбору, умов та порядку прийому до докторантури, етапів вступних компаній, див.:

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Інституту історії України Національної академії наук України у 2022 р.