All-Ukrainian Scientific Conference "Actual Problems of Source Studies and Historiography of the History of Ukraine", dedicated to the memory of prof. MP Kovalsky (to the 90th anniversary of his birth)

Міністерство освіти і науки України,

Інститут історії України НАНУ,

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Гру­шев­­ського НАНУ,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

Національний університет «Острозька академія»,

Державний архів Дніпропетровської області,

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворниць­кого


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Мі­ніс­тер­ством освіти і науки України, Інститутом історії України НАНУ, Інститутом ук­­ра­­їнської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Національ­ним універ­си­тетом «Острозька академія», Дер­жав­­ним архівом Дніпропетровської області, Дні­­про­петров­ським національним історичним музеєм імені Д. І. Явор­­ницького 22 березня 2019 року проводять Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячену пам’яті проф. М. П. Коваль­ського (до 90-річ­чя з дня народження).

Робота конференції планується за такими напрямами:

– М. П. Ковальський та його історіографічна доба;

– проблеми теорії, методології та методики історичної науки і джерелознавства;

– наукові й дисциплінарні образи спеціальних історичних дисциплін;

– історіографія українського джерелознавства: етапи та головні досягнення;

– джерелознавство історії України XVI – XVII ст.: здобутки і перспективи.

Оргкомітет конференції просить Вас до 5 березня 2019 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу в поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом до 1,0 др. арк., набраного в ре­дак­торі Word у вигляді комп'ютерного файлу у форматі doc або rtf. за зазначеними електронними адресами та обов’язково роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для аспірантів і студентів – обов’язкова рекомендаціянаукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва стат­ті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англій­ською мовами /ос­тання розширена до 0,5 сторінки/). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квад­рат­них дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці роботи. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання тематичного збірника наукових праць. Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (15 лютого 2019 р.) та оформлення яких не відповідає вимо­гамдо фахових видань, не будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору ма­теріалів на конференцію та для подальшої їх публікації. Запрошення на конференцію будуть направлятисьпер­сонально орієнтовно за місяць до початку її роботи. Учас­ники конференції надають організаційний внесок у розмірі 150 грн. під час реєс­тра­ції. Проїзд, проживання та харчування –коштом учасника.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства. Відповідальний секретар оргкомітету – канд. істор. наук, доц. Воронов Віктор Іванович.

Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-64, (067) 456-16-37; електронні адреси: dekanat-hist@ukr.net; vi_voronov@ukr.net.


Додаток 1.

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Організація (установа)

Посада

Телефон

Електронна адреса

Тема доповіді

Форма участі у конференції (безпосередня, заочна)

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні


Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

Обсяг 10–20 сторінок (разом із бібліографією), формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Лапки потрібно набирати однакові по всій статті — «». Наукові статті необхідно зберігати у текстовому форматі RTF.

Стаття має містити такі обов’язкові елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки дослідження і перспективи подальших розвідок.

Статтю викласти в такій послідовності:

Отримано; Прорецензовано; Прийнято до друку; e-mail; DOI; УДК. У лівому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті. До статті необхідно подати коротку анотацію та ключові слова українською мовою (до 500 друкованих знаків).

Посилання мають бути внутрішньотекстовими, друкуватись у квадратних дужках. Перша цифра є порядковим номером джерела, монографії чи статті у списку використаних джерел та літератури. Далі, через кому, вказуються сторінка чи порядковий номер аркуша. Наприклад: [4, с. 238], що означає: 4 номер позиції, наукової праці, що цитується у списку джерел та літератури, 238 сторінка; [8, арк. 6зв.], що означає: 8 номер позиції архівного джерела, що цитується, у списку джерел та літератури. 6 аркуш (зворот) цього ж джерела. Під одним номером подається тільки одна позиція. Список використаних джерел та літератури подається у кінці тексту в алфавітному порядку згідно з новим бібліографічним Держстандартом (архівні посилання: ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. 50 арк.).