Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України» пам’яті проф. М. П. Коваль­ського (до 90-річ­чя з дня народження)

Міністерство освіти і науки України,

Інститут історії України НАНУ,

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Гру­шев­­ського НАНУ,

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

Національний університет «Острозька академія»,

Державний архів Дніпропетровської області,

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворниць­кого


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з Мі­ніс­тер­ством освіти і науки України, Інститутом історії України НАНУ, Інститутом ук­­ра­­їнської археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Національ­ним універ­си­тетом «Острозька академія», Дер­жав­­ним архівом Дніпропетровської області, Дні­­про­петров­ським національним історичним музеєм імені Д. І. Явор­­ницького 22 березня 2019 року проводять Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячену пам’яті проф. М. П. Коваль­ського (до 90-річ­чя з дня народження).

Робота конференції планується за такими напрямами:

– М. П. Ковальський та його історіографічна доба;

– проблеми теорії, методології та методики історичної науки і джерелознавства;

– наукові й дисциплінарні образи спеціальних історичних дисциплін;

– історіографія українського джерелознавства: етапи та головні досягнення;

– джерелознавство історії України XVI – XVII ст.: здобутки і перспективи.

Оргкомітет конференції просить Вас до 5 березня 2019 р. надіслати:

– (електронною поштою) заявку на участь у конференції з відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, домашня адреса з кодом міста, контактні телефони та e-mail, у разі необхідності вказати на потребу в поселенні і запланований термін проживання;

– (електронною поштою) текст доповіді українською мовою обсягом до 1,0 др. арк., набраного в ре­дак­торі Word у вигляді комп'ютерного файлу у форматі doc або rtf. за зазначеними електронними адресами та обов’язково роздрукований варіант доповіді, підписаний автором (для аспірантів і студентів – обов’язкова рекомендаціянаукового керівника).

На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва навчального закладу (курсив), назва стат­ті (великим літерами), анотація і ключові слова (українською, російською та англій­ською мовами /ос­тання розширена до 0,5 сторінки/). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квад­рат­них дужках: [1, арк. 2], або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці роботи. Шрифт Тimes New Rоman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

За матеріалами конференції планується видання тематичного збірника наукових праць. Матеріали, які надійшли після зазначеного терміну (15 лютого 2019 р.) та оформлення яких не відповідає вимо­гамдо фахових видань, не будуть розглядатися. Оргкомітет залишає за собою право відбору ма­теріалів на конференцію та для подальшої їх публікації. Запрошення на конференцію будуть направлятисьпер­сонально орієнтовно за місяць до початку її роботи. Учас­ники конференції надають організаційний внесок у розмірі 150 грн. під час реєс­тра­ції. Проїзд, проживання та харчування –коштом учасника.

Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, історичний факультет, кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства. Відповідальний секретар оргкомітету – канд. істор. наук, доц. Воронов Віктор Іванович.

Контактні телефони: (056) 374-98-60, (056) 374-98-64, (067) 456-16-37; електронні адреси: dekanat-hist@ukr.net; vi_voronov@ukr.net.


Додаток 1.

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Організація (установа)

Посада

Телефон

Електронна адреса

Тема доповіді

Форма участі у конференції (безпосередня, заочна)

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні


Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

Обсяг 10–20 сторінок (разом із бібліографією), формат А4, MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Лапки потрібно набирати однакові по всій статті — «». Наукові статті необхідно зберігати у текстовому форматі RTF.

Стаття має містити такі обов’язкові елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки дослідження і перспективи подальших розвідок.

Статтю викласти в такій послідовності:

Отримано; Прорецензовано; Прийнято до друку; e-mail; DOI; УДК. У лівому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті. До статті необхідно подати коротку анотацію та ключові слова українською мовою (до 500 друкованих знаків).

Посилання мають бути внутрішньотекстовими, друкуватись у квадратних дужках. Перша цифра є порядковим номером джерела, монографії чи статті у списку використаних джерел та літератури. Далі, через кому, вказуються сторінка чи порядковий номер аркуша. Наприклад: [4, с. 238], що означає: 4 номер позиції, наукової праці, що цитується у списку джерел та літератури, 238 сторінка; [8, арк. 6зв.], що означає: 8 номер позиції архівного джерела, що цитується, у списку джерел та літератури. 6 аркуш (зворот) цього ж джерела. Під одним номером подається тільки одна позиція. Список використаних джерел та літератури подається у кінці тексту в алфавітному порядку згідно з новим бібліографічним Держстандартом (архівні посилання: ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів України, м. Київ). Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. 50 арк.).