Міжнародна наукова конференція «Карпатська Україна – незалежна держава»

ДО 80-РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ


ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Інститут історії України Національної академії наук України 14-15 березня 2019 року проводять міжнародну наукову конференцію «Карпатська Україна – незалежна держава».


Робота конференції

Пленарне засідання

Секційні засідання за такими напрямками:

 • історія та духовна культура;
 • політика й ідеологія;
 • правознавство;
 • міжнародна політика;
 • мовознавство й літературознавство.
 • history and spiritual culture;
 • politics and ideology;
 • jurisprudence;
 • international politics;
 • linguistics and literary studies.

Підсумкове пленарне засідання

Оргкомітет:

Голова оргкомітету – ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор медичних наук, професор Володимир Смоланка.

Заступники голови оргкомітету – доктор історичних наук, професор Микола Вегеш;

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Степан Віднянський.

Секретарі конференції – кандидат філологічних наук, доцент Василь Шаркань;

кандидат історичних наук, доцент Маріан Токар.


Члени оргкомітету:

проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор фізико-математичних наук, професор Ігор Студеняк;

проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, професор Мирослава Лендьел;

декан факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, професор Юрій Остапець;

декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор юридичних наук, професор Ярослав Лазур;

декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор політичних наук, професор Микола Палінчак;

декан факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор історичних наук, професор Іван Вовканич;

декан філологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних наук, доцент Галина Шумицька.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

Стаття подається винятково в електронному варіанті на електронну адресу anastasia.vegesh@gmail.com й повинна відповідати таким вимогам:

 • текст українською або англійською мовами; набір у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, у режимі автоматичної розстановки переносів, абзацний відступ – 1, ліве поле – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, покликання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
 • назва статті мовою оригіналу (великими літерами, по центру, жирним);
 • ім’я, прізвище (малими літерами, жирним, вирівнювання справа, мовою оригіналу, вкінці знак * для посторінкової розширеної інформації про автора, яка подається кеглем 10, за таким прикладом: Маріан Токар, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і державного управління, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна, e-mail: marian.tokar@uzhnu.edu.ua);
 • анотації українською та англійською мовами (за шириною сторінки, ім’я, прізвище автора, назва статті (малими літерами, жирним); 5-6 речень про зміст статті (курсив, нежирним); ключові слова (до 10);
 • текст статті (повний обсяг 10 – 15 сторінок);
 • список використаних джерел (структурне означення – звичайними літерами, жирним, по центру);
 • перелік використаних джерел, наприклад: 1 – для монографій; 2 – для статей; 3 – для електронного джерела: 1. Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: навчальний посібник. Ужгород: Карпати, 2008. 256 с. 2. Токар М. Баланс відносин „центр – регіон” в теорії та політико-історичному досвіді Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Ужгород, 2008. Вип. 10. С. 256 – 259. 3. Токар М. Коротка історія єврейських партій Закарпаття. Просвітницько-пізнавальний портал «заКарпатія». URL: www.zakarpatia.com/2013.

Збірник матеріалів конференції заплановано видати до її початку.

Останній термін подачі статей 1 лютого 2019 року.