VІІ Міжнародна наукова конференція “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Вельмишановні колеги!


Запрошуємо Вас до участі у VІІ Міжнародній науковій конференції “Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри”.

В рамках конференції передбачається проведення круглого столу “Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції”. Організатори конференції запрошують дослідників із зазначеної проблематики до виступу з доповіддю на трьох тематичних блоках круглого столу (обсяг доповіді до 8 стор.).

Конференція відбудеться 17-18 травня 2019 року на кафедрі українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету.

Реєстрація учасників конференції відбуватиметься 17 травня з 9.00 до 9.45 у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Мечникова, 34).

Збірник наукових статей за традицією буде видано до початку роботи конференції.


Проблемне поле конференції:

Історія народів та етносів Півдня України у часи імперій, тоталітаризму, демократії.

Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні взаємовпливи.

Духовність, традиції та обрядовість української та “сусідніх” етнокультур.

Історія християнських церков та долі інших конфесій у регіоні.

Роль архівних установ, музеїв та виставок у збереженні та популяризації культурно-історичної спадщини.

Міжнародні, правові та міжрегіональні зв’язки і відносини.

Для участі у конференції просимо надіслати до 10 квітня (включно!) 2019 року текст і заявку, в якій зазначити тему (доповіді, повідомлення) й інформацію про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон, Е-mail). Учасники конференції сплачують оргвнесок у розмірі 250 грн.

Тексти у електронному вигляді обсягом до 6 повних сторінок надсилати разом із заявкою на Е-mail: Michailuca@ukr.net.

Просимо також повідомити про потребу в житлі для бронювання готелю. Проїзд і проживання в готелі за рахунок учасників конференції.

Оргвнесок надсилати на карту Приватбанку номер рахунку 5168 7573 6252 0266 (Осипенко Олександр Валентинович), та відсканований варіант квитанції надсилати на адресу: 65029 м. Одеса. вул. Мечникова, 34. Осипенку Олександру Валентиновичу (кафедра українознавства, історико-правових та мовних дисциплін), контактний тел. моб.:+380987316740. Е-mail: OsupenkoOleksandr@ukr.net

Координатор: Михайлуца Микола Іванович (моб.:+380506329744).

Е-mail: Michailuca@ukr.net


ВИМОГИ

до матеріалів та оформлення текстів


До друку прийматимуться раніше не опубліковані статті. Авторські тексти мають пропонувати новизну, актуальність теми та оригінальність думки.

Текст друкується українською, російською, англійською, румунською, німецькою та іншими мовами, формат – А-4, шрифт – Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал – одинарний. Поля сторінок: з усіх боків – 20 мм. Сторінки не нумеруються. Кожен абзац повинен мати відступ 12,5 мм, переніс слів – відключено, розстановка переносів вручну заборонена. Схеми, графіки, ілюстрації вставляються обов’язково в файл, а не додаються окремо. Формат файлу – DОС або RTF.

Посилання на літературу та джерела: у квадратних дужках, нумерація за порядком посилання у тексті на зразок: [7, с.270] або [8, арк.20]. Перелік джерел розташовується у порядку їхньої нумерації наприкінці статті після заголовку: Джерела та література.

Розміщення:

індекс УДК – ліворуч; наступний рядок – порожній (пропуск рядка), шрифт – Times New Roman, жирний; розмір – 14 пт; вирівнювання – ліворуч; назва статті – по центру, наступний рядок – порожній (пропуск рядка), шрифт – Times New Roman, жирний, розмір – 14 пт, вирівнювання – по центру; автори статті – наступний рядок – порожній (пропуск рядка), ініціали – перед прізвищем автора, шрифт – Times New Roman, жирний; розмір – 14 пт; вирівнювання – праворуч; інформація про автора – науковий ступінь, вчене звання, назва навчального закладу, наукової установи й країна – розмір – 12 пт.

Матеріали, що не відповідають вимогам, із помилками або подані невчасно, прийматися до друку не будуть.

Оргкомітет

Зразок оформлення статті:

УДК 7.54 (045)

ДО ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО УЧИЛИЩА

Г.Х.КЯЗИМОВА,

канд. іст. наук, доц.,

Одеський національний морський університет

(Україна)


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ