Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Міжнародна наукова конференція «Дослідження пам’яток культурної спадщини Придніпров’я» (до 950-річчя заснування Антонієвих печер м. Чернігова)

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України

і Українського товариства охорони пам’яток та культури


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції

«Дослідження пам’яток культурної спадщини Придніпров’я»
(до 950-річчя заснування Антонієвих печер м. Чернігова)

10-11 жовтня 2019 року

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів.


Тематичні напрями роботи конференції:

– історіографічні та джерелознавчі дослідження історико-культурної спадщини України;

– дослідження Антонієвих печер – пам’ятки підземної архітектури ХІ–ХVІІІ ст.

– вивчення археологічних пам’яток;

– заходи з охорони історико-культурної спадщини;

– концептуальні підходи заповідників до збереження рухомих і нерухомих об’єктів;

– актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності;

– музеєзнавство та музейна справа.


Вимоги до оформлення:

– оформлення статей згідно з вимогами ДАК МОН України до публікацій у фахових виданнях (ДСТУ 8302:2015).

– обсяг матеріалів, що подаються, – до 0,5 друк. арк. тексту, набраного на комп’ютері; шрифт Times New Roman, розмір 14, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF або DOC); поля ліворуч, зверху, знизу та праворуч – 20 мм; абзац – 1,25 мм (в автоматичному режимі);

– посилання післятекстові з нумерацією за зростанням; у тексті вони подаються у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 15], посилання наприкінці тексту після заголовку «Джерела та література», список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12;

– графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо) подається окремим файлом, кожне зображення у форматі JPG або TIFF, розміром не менше 10×15 см, де 10 см базова (менша) сторона, підписи до ілюстрацій додаються в окремому текстовому документі;

– інформацію про автора/авторів потрібно вмістити перед заголовком без скорочень (прізвище, ім’я, по батькові повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, електронна адреса та телефон;

– обов’язковою умовою є наявність УДК, анотацій і ключових слів двома мовами: українською та англійською до 500 друк. знаків кожна та розширеної англійської (1800 друк. знаків).

Усі матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам будуть відхилятися. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей та статей для включення їх до збірника наукових праць «Чернігівські старожитності».

Заявки на участь у конференції та теми доповідей приймаються до 1 жовтня 2019 р. за адресою: Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., Україна, 14000 або на e-mail: oldcher@gmail.com; тел./факс (0462) 647-145 (з приміткою в темі листа «Чернігівські старожитності»).

Контактна особа: учений секретар Черняков Сергій Васильович, моб. тел. (050) 768-71-35.

О Р Г К О М І Т Е Т