Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Наукова конференція “Спеціальні історичні дисципліни в контексті «речового» та «візуального» поворотів європейської гуманітаристики”

Інститут історії України Національної академії наук України

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Інститут археології НАН України

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Центр пам’яткознавства НАН України та Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Національний музей історії України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції

СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ «РЕЧОВОГО» ТА «ВІЗУАЛЬНОГО» ПОВОРОТІВ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГУМАНІТИРИСТИКИ”

(4 жовтня 2019 р. м. Київ)

Сучасний стан та імовірні перспективи/проблеми розвитку спеціальних історичних дисциплін вимагають спеціального обговорення. Пропонована науковій спільноті тема конференції «Спеціальні історичні дисципліни в контексті «речового» та «візуального» поворотів» передбачає обговорення як теоретико-методологічних, так і практичних проблем, з якими стикаються фахівці зі спеціальних історичних дисциплін, особливо у звʼязку зі зростанням дослідницького інтересу до матеріальних та візуальних джерел у контексті так званих «речового» та «візуального» поворотів в європейській гуманітаристиці.

До участі запрошуються професійні історики, архівісти, фахівці зі спеціальних історичних дисциплін, музейники, колекціонери.

Пропоновані секції:

1. Теоретичні та методологічні аспекти дослідження спеціальних історичних дисциплін.

2. Сучасна класифікація матеріальних та візуальних/іконографічних джерел.

3. Сучасні технології вилучення інформації з матеріальних та візуальних джерел.

4. Репрезентація інформаційного потенціалу матеріальних та візуальних джерел музеями, бібліотеками, архівами.

5. Проблеми комунікації наукової спільноти з колекціонерами, роль постаті колекціонера та дослідника у розвитку СІД на сучасному етапі розвитку історичної науки.

6. Роль СІД у розвитку сучасної історичної науки.

Заявки на участь просимо надсилати до 8 вересня 2019 р. на електронну адресу: е-mail: historiography@ukr.net; o_kovalevska2013@ukr.net

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником

Кінцевий термін подачі матеріалів1 грудня 2019 р.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf, doc, docх) без переносів і макросів; поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman (кегль – 14 рt, міжрядковий інтервал – 1,5). Обсяг – не більше 0,5 др.арк. (20 000 друкованих знаків); мова – українська.
  • Інформація про автора: ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, Researcher ID, ORCID ID, адреса електронної пошти. Усі відомості подаються у називному відмінку (українською та англійською мовами).
  • Назва статті та анотація подаються українською та англійською мовами. Середній обсяг анотації – не менше 500 знаків, ключові слова – 5–8.
  • У статті мають бути дотримані загальні правила цитування, оформлені в квадратних дужках. Наприклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи. “Там само” – не допускається. Список літератури оформлюється за алфавітом відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.
  • Ілюстрації подаються окремими файлами у форматах JPG, TIF, PSD (роздільна здатність – 300 dpi в реальному розмірі; колірна модель зображень – CMYK, Grayscale, або Bitmap). Підписи до зображень подаються списком в окремому файлі, де номер зображення відповідає назві файлу, що містить це зображення.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів

та їхньої вибіркової публікації

Робоча мова конференції – українська.

Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 279-87-04 (відділ української історіографії); е-mail: historiography@ukr.net; o_kovalevska2013@ukr.net (контактна особа – Ольга Ковалевська)

Інформаційний лист