Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Науковий форум Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності «Революція Гідності: на шляху до історії» – 2022

632ab296291ec.jpg


632ab2a7761b2.jpg


Науковий форум


Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності

«Революція Гідності: на шляху до історії» – 2022

17–18 листопада 2022 року, онлайн


Фокус-тема форуму:

«Майдани і російсько-українська війна в національному та глобальному вимірах»

Запрошуємо до участі у науковому форумі “Революція Гідності: на шляху до історії”, який відбудеться 17–18 листопада 2022 року в онлайн-форматі.

Майдан як спосіб обстоювання політичних прав і свобод є знаковим явищем в історії України. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття він став важливим складником українського суспільно-політичного руху, здатного впливати на геополітичні процеси.

Масові протести, на які виходили українські громадяни, щоб обстоювати демократичні принципи, незалежність і свій цивілізаційний вибір, були викликом для російської федерації, яка побачила в Майданах загрозу кремлівському режимові та реалізації імперських амбіцій. Адже за період незалежності в Україні сформувалося громадянське суспільство, у той час як росіяни дозволили владі реанімувати у своїй країні диктаторську систему, що нині через агресію загрожує всьому демократичному світові.

Очевидно, що перемога Майдану у 2014 році стала геополітичною поразкою кремлівського режиму, який розпочав гібридну війну проти нашої держави, окупувавши АР Крим, частину Донецької та Луганської областей, а вісім років по тому, 24 лютого 2022 року, розв’язав загарбницьку війну в серці Європи – на всій території України.

Із початком повномасштабного вторгнення російських військ спостерігаємо трансформацію України в один великий Майдан, готовий до останнього захищати демократичні свободи, незалежність і територіальну цілісність України.

Нинішні події актуалізували важливість глибшого дослідження Майданів – від Революції на граніті до Революції Гідності – з огляду на прагнення росії втримати Україну у сфері свого впливу, знищити тих, хто не бачить майбутнього нашої держави у «союзі» з москвою, влаштувати геноцид українського народу. Для досягнення своїх цілей росіяни впродовж кількох десятиліть застосовують різні методи й форми боротьби з українським спротивом і цивілізаційним вибором – від культурної експансії та інформаційної війни до повномасштабної збройної агресії.

Започаткований два роки тому Національним музеєм Революції Гідності науковий форум фокусувався на темі Майдану в контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття. Сьогодні, під час війни росії проти України, важливо вивчати боротьбу українців за власну свободу та незалежність, у тому числі на Майданах.

Яким було співвідношення зовнішніх і внутрішніх чинників, що позначилися на перебігу та наслідках українських Майданів? Чи варто розглядати Майдани новітньої доби як етапи боротьби України за свою незалежність включно з теперішньою війною? Як повномасштабне вторгнення росії в Україну впливає на формування наукового дискурсу, пов’язаного з темою українських Майданів і національно-визвольних змагань загалом?

Ці та інші питання заплановано розглянути під час четвертого наукового форуму, який буде присвячено ролі Майдану як суспільно-політичного феномена в контексті повномасштабної російської агресії проти України.


Фокус-тема четвертого наукового форуму 2022 року:

Майдани і російсько-українська війна в національному та глобальному вимірах

Метою цьогорічного форуму є обговорення у середовищі українських і закордонних учених концептуальних підходів до дослідження феномена Майдану та поширення правдивої інформації про причини й наслідки протестних рухів у контексті російсько-української війни.

Тематичні напрями форуму

– Майдан як подія та феномен у вимірах російсько-української війни

– Майдани у контексті глобальних і національних процесів: закономірності та парадокси

– Явні та неявні антагоністи Майданів як підґрунтя російської агресії проти України

– Українські національно-визвольні змагання та Майдани як виклик російському імперіалізму

– (Пере)осмислення та (ре)презентації подій Майданів. Футурологічні прогнози

– Культурна травма у контексті Майданів та російсько-української війни: шляхи її подолання

– Майдани й російсько-українська війна в інформаційному просторі

– Презентація Майдану й російсько-української війни в музейному просторі України та світу

До участі у форумі запрошуються історики, політологи, соціологи, філософи, правники, музейники, культурологи, фахівці з комунікаційної діяльності, представники інших соціогуманітарних дисциплін, які вивчають протестні рухи та явище Майдану, зокрема в контексті нинішньої російсько-української війни.


Реєстрація триває до 28 жовтня 2022 року включно за посиланням: https://forms.gle/gF8vxZLW9XQFZgS98


Участь у форумі – безкоштовна. За матеріалами форуму планується підготовка і видання збірника наукових праць. Публікація – безкоштовна.


Партнери: Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український католицький університет, Національний університет “Києво-Могилянська академія”.


Більше про форум – на сайті Національного музею Революції Гідності: https://www.maidanmuseum.org/uk/node/2198

Подія у фейсбуку: https://www.facebook.com/events/560400199099841

Додаткова інформація: +38 067 793 64 75; naukforum2020@gmail.com.


ПРОГРАМА


______________________________________________________


National Memorial to the Heavenly Hundred Heroes and

Revolution of Dignity Museum

Academic Forum

“Revolution of Dignity: Towards History” — 2022

November 17—18, 2022

online

Forum topic:

Maidans and the Russian-Ukrainian war in national and global dimensions”

Maidan, as a way of defending political rights and freedoms, is a significant phenomenon in Ukrainian history. At the end of XX — at the beginning of XXI century, it has become an important part of the Ukrainian socio-political movement, influencing geopolitical processes.

The Russian Federation saw the mass protests, where Ukrainian citizens defended their democratic principles, independence, and right to choose, as defiance. Russia viewed the Maidans as a threat to the Kremlin regime and an obstacle to fulfilling their ambitions. During its independence, Ukraine was able to form a civil society. At the same time, Russians allowed their authorities to revive a dictatorship, posing a threat to the whole democratic world today.

Maidan's victory in 2014 was a geopolitical failure for the Kremlin regime. In response, they launched a hybrid war against our state. They occupied the Autonomous Republic of Crimea and parts of the Donetsk and Luhansk regions. Eight years later, on February 24, 2022, the Russian Federation started a conquest war in the heart of Europe, in Ukraine.

Since the beginning of a full-scale Russian invasion, Ukraine has transformed into one big Maidan. Our country is ready to defend its democratic freedoms, independence, and territorial integrity to the last Ukrainian.

Current events prove the importance of an in-depth study of the Maidans, from the Revolution on Granite to the Revolution of Dignity. Russia desires to keep Ukraine under its influence, destroy opponents of the “union” with Moscow, arrange a genocide of the Ukrainian people. For several decades, Russians used various methods to suppress Ukrainian resistance and civilizational choice. Their “weapons” varied from cultural expansion and information war to full-scale military aggression.

Two years ago, the National Museum of the Revolution of Dignity held an Academic Forum on the topic of Maidan in the context of the global protest movement of the late XX — early XXI century. During the Russia's war against Ukraine, it is crucial to research the struggle of Ukrainians for their freedom and independence. Including struggles on Maidan.

What was the ratio of external and internal factors affecting the course and consequences of the Ukrainian Maidans? Should we consider the modern-day Maidans as stages of Ukraine's struggle for independence in line with the current war? How does the full-scale Russian invasion affect the creation of academic discourse related to the topic of Ukrainian Maidans and national liberation struggles in general?

These and other questions will be discussed during the fourth Academic Forum. It will be devoted to the role of Maidan as a socio-political phenomenon in the context of a full-scale Russian invasion of Ukraine.

The topic of the 4th Academic Forum 2022:

Maidans and the Russian-Ukrainian war in national and global dimensions

The purpose of this year's Forum is to initiate a discussion about conceptual approaches to the Maidan phenomenon's study among Ukrainian and foreign academics; to disseminate reliable information about the causes and consequences of protest movements in the context of the Russian-Ukrainian war.

Forum’s topics:

- Maidan as an event and phenomenon in the dimensions of the Russian-Ukrainian war;

- Maidans in the context of global and national processes: regularities and paradoxes;

- Explicit and implicit antagonists of the Maidans as the basis of Russian aggression against Ukraine;

- Ukrainian national liberation struggle and Maidans as a challenge to Russian imperialism;

- (Re)thinking and (re)presentation of Maidan’s events. Futurological predictions;

- Cultural trauma in the context of Maidans and the Russian-Ukrainian war: ways to overcome it;

- Maidans and the Russian-Ukrainian war in the information space;

- Presentation of Maidan and the Russian-Ukrainian war in the museum space in Ukraine and around the world.

Historians, political scientists, sociologists, philosophers, lawyers, museum professionals, cultural experts, communication specialists and other academics of social and humanitarian sciences, focused on protest movements and the Maidan phenomenon, particularly in the context of the current Russian-Ukrainian war, are invited to participate in the Academic Forum.

Participation in the forum is free. It is planned to prepare and publish a collection of scientific works based on the materials of the forum. Publication is free.

Registration for the Forum: https://forms.gle/FGeLcWev2rZNbuyt9

More about the forum on the website of the National Museum of the Revolution of Dignity.

Contacts: +38 067 793 64 75, naukforum2020@gmail.com.

Partners: Ukrainian Institute of National Remembrance, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukrainian Catholic University, National University “Kyiv-Mohyla Academy”.


PROGRAM