Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Відділ історичної регіоналістики

Відділ історичної регіоналістики створений у травні 2012 р. з метою проведення фундаментальних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до історичних, соціальних та культурних аспектів регіонального розвитку України.

Основні напрями наукової діяльності відділу: осмислення регіональної специфіки в просторовому вимірі, ретроспективне дослідження територіальної структури та прогнозування оптимальної моделі регіональної організації, з'ясування ролі регіональних чинників у житті українського суспільства на різних історичних етапах, пошук сучасних стратегій дослідження соціокультурних та геополітичних аспектів вітчизняної локальної історії, історичної урбаністики та історії погранич.

Обґрунтуванню завдань і функцій історичної регіоналістики, пошуку шляхів оптимізації регіонального дискурсу, осмисленню нових реалій сучасного світу, пов'язаних із явищами "неотурбулентності" й загостренням міждержавних відносин присвячений збірник наукових статей відділу "Регіональна історія України", який видається з 2007 р.

У 2014 р. започатковано нову серію наукових досліджень – "Студії з регіональної історії", яка спрямована на створення наукового підґрунтя для вироблення концептуальних підходів дослідження регіонів України та популяризацію наукових знань з регіональної історії в українському соціумі.

У складі відділу діяв Центр дослідження цивілізацій Причорномор’я, що займався дослідженням двох цивілізацій, що займали степи та чорноморське узбережжя України, їхню взаємодію та роль в історії України, в основному на основі автентичних писемних джерел, головно грецьких та тюркських. Одну представляли кочові скотарі Євразійського Степу, відому від кіммерійців та скіфів до Кримського ханату. Іншу – спільноти Середземномор'я, зокрема греки, візантійці, італійці та османці.