Відділ історичної регіоналістики

Відділ історичної регіоналістики створений у травні 2012 р. з метою проведення фундаментальних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до історичних, соціальних та культурних аспектів регіонального розвитку України.

Основні напрями наукової діяльності відділу: осмислення регіональної специфіки в просторовому вимірі, ретроспективне дослідження територіальної структури та прогнозування оптимальної моделі регіональної організації, з'ясування ролі регіональних чинників у житті українського суспільства на різних історичних етапах, пошук сучасних стратегій дослідження соціокультурних та геополітичних аспектів вітчизняної локальної історії, історичної урбаністики та історії погранич.

Обґрунтуванню завдань і функцій історичної регіоналістики, пошуку шляхів оптимізації регіонального дискурсу, осмисленню нових реалій сучасного світу, пов'язаних із явищами "неотурбулентності" й загостренням міждержавних відносин присвячений збірник наукових статей відділу "Регіональна історія України", який видається з 2007 р.

У 2014 р. започатковано нову серію наукових досліджень – "Студії з регіональної історії", яка спрямована на створення наукового підґрунтя для вироблення концептуальних підходів дослідження регіонів України та популяризацію наукових знань з регіональної історії в українському соціумі.

У складі відділу діє Центр дослідження цивілізацій Причорномор’я.