Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine September 26, 2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

26 вересня 2019 р.

14-30


1. Наукова доповідь д.і.н., проф. О. Є. ЛИСЕНКА ««ЗОЛОТИЙ ВЕРЕСЕНЬ» 1939 Р. У ФОКУСІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ».


2. Про «Ключові положення реформування науки України», підготовлені Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Доповідає В. А. Смолій


3. Пропозиції відділів щодо відкриття нових науково-дослідних тем:

- КИЄВОРУСЬКА ТА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА СПАДЩИНА В ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ: ДИСКУРСИ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ ТА НОВАТОРСТВА. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Наукові керівники – академік НАН України В. А. СМОЛІЙ; чл.-кор. НАН України О. П. ТОЛОЧКО);

- МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНА: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ФОРМАТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. О. Є. ЛИСЕНКО);

- ЛЮДИНА НА ВІЙНІ: УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ);

- КОНСТИТУЮВАННЯ НЕКЛАСИЧНОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ ЯК НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ХХ СТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. О. А. УДОД);

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ У 1990–2021 РОКАХ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. Г. В. КАСЬЯНОВ);

- НАСИЛЛЯ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.:ДІЙОВІ ОСОБИ, ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ ТА ІНСТИТУТИ НАСИЛЬСТВА. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. В. Ф. ВЕРСТЮК);

- ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (1950–1980-ТІ РР. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України В. М. ДАНИЛЕНКО).


4. Про чергову атестацію співробітників Інституту історії України НАН України.

Доповідає О. С. Рубльов


5. Рекомендація до друку рукопису «ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» (додатковий том).

Доповідають: Г. В. Боряк

С. В. Кульчицький

О. С. Рубльов


6. Рекомендація до друку англомовного видання «УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ: ДАЙДЖЕСТ ЗА 2017 РІК».

Доповідає Г. В. Боряк


7. Рекомендація до друку щорічника RUTHENICA”, вип. 15.

Доповідають: О. П. Толочко

В. М. Ричка

П. М. Сас


8. Рекомендація до друку збірника тез доповідей VІ Міжнародної наукової конференції «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі».

Доповідають: В. А. Смолій

Т. В. Чухліб

О. І. Гуржій


9. Рекомендація до друку журналу „КРАЄЗНАВСТВО”, вип. 3, 2019 р.

Доповідають: О. П. Реєнт

Я. В. Верменич

О. С. Рубльов


10. Рекомендація до друку збірника тез доповідей ХІІІ міжнародної наукової конференції „ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА” (24-25 жовтня 2019 р., м. Дніпро).

Доповідають: О. І. Гуржій

О. С. Рубльов

О. А. Удод


11. Затвердження до друку праці О. А. АЛФЬОРОВА «ПЕРЕПИСНА КНИГА СУМСЬКОГО ПОЛКУ 1691 Р.» (у співавторстві з О. РІЗНІЧЕНКО).

Доповідають: Г. В. Боряк

В. В. Томозов

В. М. Горобець


12. Затвердження теми кандидатської дисертації здобувачки відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України А. В. ТЕРТИЧНОЇ (тема, що пропонується: «ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З РЕСПУБЛІКОЮ БОЛГАРІЯ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, ФОРМИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ», науковий керівник – д.і.н., проф.

І. Б. МАТЯШ).

Доповідає С. В. Віднянський


13. Про зарахування до докторантури Інституту історії України НАН України к.і.н., доц. С. М. КЕЛЕМБЕТА.

Доповідає О. П. Толочко