Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

Academic Council:

ACTIVITIES OF SCIENTISTS

The Scientific Council of the Institute of History of Ukraine - the highest body of collegiate address key scientific activities and personnel work. The Scientific Council takes decisions and recommendations within their competence defined by the Charter Institute of History of Ukraine. Chairman of the Academic Council are ex officio Director of the Institute, Deputy Chairman - Deputy Director of the Institute on scientific work, the secretary - Scientific Secretary of the Institute.

The Scientific Council considers the main directions of scientific activities of the Institute and recommends them for approval to the Department of History, Philosophy and Law of Ukraine, as well as considering issues related to ensuring their successful development, including:

 • програми і концепції науково-дослідних робіт; стан реалізації наукових досліджень, підготовки наукових кадрів; проведення нарад і конференцій; кандидатури головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;
 • розглядає питання щодо проведення конкурсів заявок і проектів наукових досліджень, приймає рішення про реалізацію прийнятих розробок;
 • затверджує конкурсні програми науково-дослідних праць і контролює їх виконання; затверджує керівників тимчасових наукових колективів та цільових комплексних програм; вносить пропозиції про участь вчених інституту в тимчасових наукових колективах, що організуються Відділенням історії, філософії та права або Президією Національної академії наук України;
 • обговорює результати завершених досліджень, визначає методи впровадження їх у практику;
 • заслуховує наукові доповіді та приймає по них рішення;
 • розглядає питання щодо проведення наукових конференцій, нарад, організовує дискусії по обговоренню наукових проблем; координації спільних досліджень, які проводять наукові заклади історичного та іншого наукового профілю;
 • заслуховує на своїх засіданнях звіти структурних підрозділів інституту про їх роботу;
 • приймає рішення про преміювання керівних працівників інституту;
 • розглядає питання створення та персональний склад спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій і вносить відповідні пропозиції до Вищої атестаційної комісії України;
 • за поданням дирекції розподіляє між науковими колективами загальні обсяги асигнувань на науково-дослідну роботу та додаткове фінансування для проведення науково-дослідних робіт;
 • визначає потреби структурних підрозділів у матеріально-технічних ресурсах, включаючи засоби обчислювальної техніки та автоматизації, необхідні для наукових досліджень, здійснює контроль за їх використанням;
 • розглядає питання координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • за погодженням з дирекцією інших інститутів проводить спільні засідання вчених ради для обговорення наукових проблем і координації зусиль по спільному їх дослідженню;
 • за поданням дирекції затверджує основні напрями діяльності структурних підрозділів інституту;
 • визначає перелік вакансій до аспірантури інституту;
 • розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;
 • обговорює і схвалює річний звіт про наукову роботу інституту; вирішує питання науково-видавничої діяльності;
 • висуває кращі наукові праці для конкурсного присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;
 • обговорює питання міжнародного наукового співробітництва інституту, зарубіжних відряджень;
 • висуває та обговорює кандидатури на посаду директора, заступників директора та вченого секретаря інституту;
 • обирає наукових працівників на посади за конкурсом;
 • порушує клопотання про присвоєння працівникам інституту вчених звань;
 • висуває кандидатів у дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени Національної Академії наук України;
 • за поданням дирекції схвалює структуру і штатний розклад інституту;
 • розглядає і схвалює Статут інституту, вносить до нього зміни і доповнення;

The Scientific Council is entitled to make decisions if the meeting attended by at least 1/2 of its spyskovoho, except consideration of personnel issues nomination papers for getting awards and medals and other issues which should be present 2/3 of the Academic Council.

The decision of the Academic Council is adopted if it receives more than 50% vote of the present members of the Scientific Council.

Decisions taken at the Academic Council by open voting, with the exception of personal issues that are resolved by secret ballot.

Academic Council overwhelmingly may decide to hold a secret ballot on any matter within its competence.

In the re-election of Director and Scientific Council of the Institute general meeting of staff submitted a report on their activities over the past five years.