Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 26 вересня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

26 вересня 2019 р.

14-30


1. Наукова доповідь д.і.н., проф. О. Є. ЛИСЕНКА ««ЗОЛОТИЙ ВЕРЕСЕНЬ» 1939 Р. У ФОКУСІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ».


2. Про «Ключові положення реформування науки України», підготовлені Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Доповідає В. А. Смолій


3. Пропозиції відділів щодо відкриття нових науково-дослідних тем:

- КИЄВОРУСЬКА ТА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА СПАДЩИНА В ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ: ДИСКУРСИ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ ТА НОВАТОРСТВА. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Наукові керівники – академік НАН України В. А. СМОЛІЙ; чл.-кор. НАН України О. П. ТОЛОЧКО);

- МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНА: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ФОРМАТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. О. Є. ЛИСЕНКО);

- ЛЮДИНА НА ВІЙНІ: УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ);

- КОНСТИТУЮВАННЯ НЕКЛАСИЧНОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ ЯК НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ХХ СТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. О. А. УДОД);

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ У 1990–2021 РОКАХ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. Г. В. КАСЬЯНОВ);

- НАСИЛЛЯ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР.:ДІЙОВІ ОСОБИ, ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ ТА ІНСТИТУТИ НАСИЛЬСТВА. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – д-р іст.наук, проф. В. Ф. ВЕРСТЮК);

- ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (1950–1980-ТІ РР. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України В. М. ДАНИЛЕНКО).


4. Про чергову атестацію співробітників Інституту історії України НАН України.

Доповідає О. С. Рубльов


5. Рекомендація до друку рукопису «ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» (додатковий том).

Доповідають: Г. В. Боряк

С. В. Кульчицький

О. С. Рубльов


6. Рекомендація до друку англомовного видання «УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ: ДАЙДЖЕСТ ЗА 2017 РІК».

Доповідає Г. В. Боряк


7. Рекомендація до друку щорічника RUTHENICA”, вип. 15.

Доповідають: О. П. Толочко

В. М. Ричка

П. М. Сас


8. Рекомендація до друку збірника тез доповідей VІ Міжнародної наукової конференції «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі».

Доповідають: В. А. Смолій

Т. В. Чухліб

О. І. Гуржій


9. Рекомендація до друку журналу „КРАЄЗНАВСТВО”, вип. 3, 2019 р.

Доповідають: О. П. Реєнт

Я. В. Верменич

О. С. Рубльов


10. Рекомендація до друку збірника тез доповідей ХІІІ міжнародної наукової конференції „ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА” (24-25 жовтня 2019 р., м. Дніпро).

Доповідають: О. І. Гуржій

О. С. Рубльов

О. А. Удод


11. Затвердження до друку праці О. А. АЛФЬОРОВА «ПЕРЕПИСНА КНИГА СУМСЬКОГО ПОЛКУ 1691 Р.» (у співавторстві з О. РІЗНІЧЕНКО).

Доповідають: Г. В. Боряк

В. В. Томозов

В. М. Горобець


12. Затвердження теми кандидатської дисертації здобувачки відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України А. В. ТЕРТИЧНОЇ (тема, що пропонується: «ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З РЕСПУБЛІКОЮ БОЛГАРІЯ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, ФОРМИ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ», науковий керівник – д.і.н., проф.

І. Б. МАТЯШ).

Доповідає С. В. Віднянський


13. Про зарахування до докторантури Інституту історії України НАН України к.і.н., доц. С. М. КЕЛЕМБЕТА.

Доповідає О. П. Толочко