Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні виміри української регіоналістики»

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського НАН України


«СУЧАСНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ»

Всеукраїнська науково-практична конференція

5 червня 2019 року


До участі запрошуються викладачі закладів вищої освіти, співробітники науково-дослідних установ, музеїв, культурно-мистецьких закладів, усі зацікавлені особи.


Основні тематичні напрямки:

І. Українська регіоналістика: суспільно-політичний, філософський контексти.

ІІ. Культура України в площині етнорегіоналістики.

ІІІ. Вектори регіональних досліджень: історичний, географічний, мистецький.

ІV. Краєзнавство у вимірах регіоналістики: літературне, музичне, театральне.

V. Видатні постаті рідного краю: педагоги, вчені, митці, діячі культури.

Робочі мови конференції: українська, англійська. Форма участі: очна і заочна.


За результатами конференції запланована публікація статей у наукових виданнях «Українське мистецтвознавство» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; «Література та культура Полісся», науково-методичній збірці «Теорія і методика мистецької освіти» НДУ ім. Миколи Гоголя.

Планується видання колективної монографії «Українська сучасна регіоналістика».


Для участі у конференції необхідно до 19 травня 2019 року надіслати:

  • Заявку на участь у конференції (див. форму далі);
  • Статтю для публікації у редакторі Microsoft Word обсягом 0.5–1 др. арк. (20–40 тис. знаків із проміжками). Вартість публікації складає 30 гривень за 2000 знаків. Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог (див. нижче), друкуватися не будуть.
  • Статтю надсилати E-mail: о.kavunnyk@gmail.com; kavunnyk@gmail.com

Контакті телефони, e-mail

Кавунник Олена Анатоліївна: 067-92-56-3 07, 066-83-40-440 (переказ коштів)

Кавунник Валентин kavunnyk@gmail.com

Кавунник Анастасія: kavunnyk.a@gmail.com

Місце проведення конференції: Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин, Ніжинський державний університет, вул. Графська, 2,

Організаційний внесок 100 гривень сплачується при реєстрації учасника на конференції.

Проїзд до університету від залізничного вокзалу Ніжин – маршрутки 3, 9, 7 до зупинки «Університет».

Витрати на проїзд, харчування, проживання за рахунок учасника.

Заявка

учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Сучасні виміри української регіоналістики»

Усі пункти заявки обов’язково заповнити

Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Установа, організація, навчальний заклад

Посада

Назва доповіді

Напрям роботи

Е-mail
Телефони (мобільний, домашній, робочий)

Контактний телефон

Вимоги до оформлення матеріалів

Стаття у фаховому виданні:

До друку приймаються наукові статті, що мають наступні елементи: постановка теми у загальному вигляді та у зв’язку з науково-практичною проблематикою; аналіз останніх досліджень, публікацій, на які спирається автор, в контексті її розв’язання; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До опублікування в журналі приймаються наукові статті, які раніше не друкувалися.

У даних про автора зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, службовий і домашній телефони, е-mail, поштова адреса (для пересилки збірника).

1. Текст має бути складений у Microsoft Word (розширення *.doc, .docx). Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 pt. Поля: праве – 25 мм; верхнє, нижнє – 20 мм; ліве – 30 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см, встановлена заборона висячих рядків.

2. Якщо при наборі статті використовувалися нестандартні шрифти, необхідно обов’язково (!) їх надати.

СТРУКТУРА СТАТТІ

1) Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті.

2) Назва друкується великими літерами (українською, російською та англійською мовами), вирівнювання по лівому краю.

3) Прізвище та ініціали автора – напівжирними літерами по лівому краю (українською, російською та англійською мовами).

4)Анотації та ключові слова подаються:

- російською мовою (до 6 речень);

- англійською мовою (200 слів) – машинний переклад не допускається;

- українською мовою (ідентична змісту анотації англійською мовою).

5) Основний текст статті може розбиватися на підрозділи. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінки [7, с. 64] у підзаголовку Література.

Нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл) ставиться обов’язково:

  • між ініціалами та прізвищем (С. Русова);
  • після географічних скорочень (м. Київ);
  • між знаками номера (№) та параграфа і числами, які до них відносяться;
  • у посиланнях на літературу [14, с. 60];
  • всередині таких скорочень: і т. д., і т. п. тощо;
  • між внутрішньотекстовими пунктами й інформацією, яка йде після них, між числами й одиницями виміру (20 кг), а також дат (ХХ ст., 2002 р.)

6) Схеми та малюнки у статті потрібно пронумерувати. Нумерація виділяється курсивом, назва малюнка – курсивом напівжирним.

Слово «Таблиця» виділяється напівжирним шрифтом по правому краю, назва таблиці – по центру напівжирним курсивом.

7) Література розміщується після статті у порядку згадування або в алфавітному порядку. Список літератури оформляється за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р. Вартість 1 стандартної сторінки – 30 грн.

Стаття у науково-методичній збірці:

До друку приймаються науково-методичні статті обсягом від 6 сторінок. Текст має бути набраний у Microsoft Word (розширення *.doc, .docx). Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 pt., з 1,5 інтервалом та розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 25 мм. Абзацний відступ – 1,25 см. Вирівнювання тексту – за шириною. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора латинськими літерами.

Прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів пишуться у першому рядку справа великими літерами; під ними – прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, освітній заклад, місто (для магістрантів, аспірантів); через інтервал – назва статті друкується великими літерами, вирівнювання – посередині; через інтервал коротка анотація українською мовою та ключові слова; через інтервал – текст статті; список використаних джерел друкується в кінці. Вартість 1 стандартної сторінки статті – 30 грн.


Інформаційний лист