Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

Вчена рада:

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

 1. Смолій Валерій Андрійович (голова Вченої ради)
 2. Боряк Геннадій Володимирович
 3. Реєнт Олександр Петрович
 4. Рубльов Олександр Сергійович (вчений секретар Вченої ради)
 5. Верменич Ярослава Володимирівна
 6. Верстюк Владислав Федорович
 7. Віднянський Степан Васильович
 8. Горобець Віктор Миколайович
 9. Гуржій Олександр Іванович
 10. Даниленко Віктор Михайлович
 11. Касьянов Георгій Володимирович
 12. Колесник Ірина Іванівна
 13. Котляр Микола Федорович
 14. Кот Сергій Іванович
 15. Кульчицький Станіслав Владиславович
 16. Лисенко Олександр Євгенович
 17. Марочко Василь Іванович
 18. Милько Володимир Іванович
 19. Пиріг Руслан Якович
 20. Ричка Володимир Михайлович
 21. Сас Петро Михайлович
 22. Толочко Олексій Петрович
 23. Томозов Валерій В’ячеславович
 24. Удод Олександр Андрійович
 25. Чухліб Тарас Васильович
 26. Якубова Лариса Дмитрівна
 27. Ясь Олексій Васильович

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

Вчена рада Інституту історії України НАН України – вищий орган колегіального вирішення основних питань наукової діяльності і кадрової роботи. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначаються Статутом Інституту історії України НАН України. Головою Вченої ради є за посадою директор інституту, заступником голови – заступник директора інституту по науковій роботі, секретарем – вчений секретар інституту.

Вчена рада розглядає основні напрями наукової діяльності інституту і рекомендує їх до затвердження у Відділення історії, філософії та права НАН України, а також розглядає питання, пов’язані з забезпеченням їх успішного розвитку, зокрема:

 • програми і концепції науково-дослідних робіт; стан реалізації наукових досліджень, підготовки наукових кадрів; проведення нарад і конференцій; кандидатури головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;
 • розглядає питання щодо проведення конкурсів заявок і проектів наукових досліджень, приймає рішення про реалізацію прийнятих розробок;
 • затверджує конкурсні програми науково-дослідних праць і контролює їх виконання; затверджує керівників тимчасових наукових колективів та цільових комплексних програм; вносить пропозиції про участь вчених інституту в тимчасових наукових колективах, що організуються Відділенням історії, філософії та права або Президією Національної академії наук України;
 • обговорює результати завершених досліджень, визначає методи впровадження їх у практику;
 • заслуховує наукові доповіді та приймає по них рішення;
 • розглядає питання щодо проведення наукових конференцій, нарад, організовує дискусії по обговоренню наукових проблем; координації спільних досліджень, які проводять наукові заклади історичного та іншого наукового профілю;
 • заслуховує на своїх засіданнях звіти структурних підрозділів інституту про їх роботу;
 • приймає рішення про преміювання керівних працівників інституту;
 • розглядає питання створення та персональний склад спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій і вносить відповідні пропозиції до Вищої атестаційної комісії України;
 • за поданням дирекції розподіляє між науковими колективами загальні обсяги асигнувань на науково-дослідну роботу та додаткове фінансування для проведення науково-дослідних робіт;
 • визначає потреби структурних підрозділів у матеріально-технічних ресурсах, включаючи засоби обчислювальної техніки та автоматизації, необхідні для наукових досліджень, здійснює контроль за їх використанням;
 • розглядає питання координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • за погодженням з дирекцією інших інститутів проводить спільні засідання вчених ради для обговорення наукових проблем і координації зусиль по спільному їх дослідженню;
 • за поданням дирекції затверджує основні напрями діяльності структурних підрозділів інституту;
 • визначає перелік вакансій до аспірантури інституту;
 • розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення наукових досліджень;
 • обговорює і схвалює річний звіт про наукову роботу інституту; вирішує питання науково-видавничої діяльності;
 • висуває кращі наукові праці для конкурсного присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;
 • обговорює питання міжнародного наукового співробітництва інституту, зарубіжних відряджень;
 • висуває та обговорює кандидатури на посаду директора, заступників директора та вченого секретаря інституту;
 • обирає наукових працівників на посади за конкурсом;
 • порушує клопотання про присвоєння працівникам інституту вчених звань;
 • висуває кандидатів у дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени Національної Академії наук України;
 • за поданням дирекції схвалює структуру і штатний розклад інституту;
 • розглядає і схвалює Статут інституту, вносить до нього зміни і доповнення;

Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 1/2 її спискового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.

Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього голосувало більше 50% присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Рішення на Вченій раді приймаються відкритим голосуванням, за винятком персональних питань, які вирішуються таємним голосуванням.

Вчена рада може переважною більшістю голосів прийняти рішення про проведення таємного голосування з будь-якого питання, що входить до її компетенції.

При переобранні директора та Вченої ради загальними зборами колективу інституту подається звіт про їх діяльність за минулий п’ятирічний період.